Педагогика

Социология

Компьютерные сети

Историческая личность

Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Экономическая теория, политэкономия, макроэкономика

Музыка

Гражданское право

Криминалистика и криминология

Биология

Бухгалтерский учет

История

Правоохранительные органы

География, Экономическая география

Менеджмент (Теория управления и организации)

Психология, Общение, Человек

Философия

Литература, Лингвистика

Культурология

Политология, Политистория

Химия

Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство

Право

Конституционное (государственное) право зарубежных стран

Медицина

Финансовое право

Страховое право

Программирование, Базы данных

История государства и права зарубежных стран

История отечественного государства и права

Трудовое право

Технология

Математика

Уголовное право

Транспорт

Радиоэлектроника

Теория государства и права

Экономика и Финансы

Экономико-математическое моделирование

Международное право

Физкультура и Спорт

Компьютеры и периферийные устройства

Техника

Материаловедение

Программное обеспечение

Налоговое право

Маркетинг, товароведение, реклама

Охрана природы, Экология, Природопользование

Банковское дело и кредитование

Биржевое дело

Здоровье

Административное право

Сельское хозяйство

Геодезия, геология

Хозяйственное право

Физика

Международное частное право

История экономических учений

Экскурсии и туризм

Религия

Искусство

Экологическое право

Разное

Уголовное и уголовно-исполнительное право

Астрономия

Военная кафедра

Геодезия

Конституционное (государственное) право России

Таможенное право

Нероссийское законодательство

Ветеринария

Металлургия

Государственное регулирование, Таможня, Налоги

Гражданское процессуальное право

Архитектура

Геология

Уголовный процесс

Теория систем управления

Аминокислоты

Аминокислоты

Молекула амінокислоти може вміщувати як одну так і декілька карбоксильних груп і відповідно до цього амінокислоти відрізняються по основності.В молекулі амінокислоти може вміщувати також декілька аміногруп.

Гомологічний ряд одноосновних амінокислот необхідно б було починати з аміномурашиниї кислоти H 2 N-COOH . Проте ця кислота одночасно є неповним амідом карбонової кислоти.

Оцтова кислота має одну похідну амінокислоту H 2 N-CH 2 -COOH . Пролінова -дві: CH 3 -CHNH 2 -COOH a - амінопропіонова кислота, ( a -аланін), CH 2 NH 2 -CH 2 -COOH b -амінопропіонова кислота ( b -аланін) Від масляноїтри , від ізомасляноїдві: CH 3 -CH 2 -CHNH 2 -COOH a - аміномасляна кислота CH 3 -CHNH 2 -CH 2 -COOH b -аміномаслянакислота CH 2 NH 2 -CH 2 -CH 2 -COOH g -аміномасляна кислота Від ізомасляної: a - аміноізомасляна кислота b -аміноізомасляна кислота H 2 N-CH 2- CH-COOH / CH 3 ШЛЯХИ ОТРИМАННЯ АМІНОКИСЛОТ . Розроблено багато шляхів отримання a -амінокислот.

Найважливіші з них три: 1.Дія аміака на солі хлорзамісних кислот: NH 2 -H+CL-CH 2 -COONH 4 ----- -HCL --- ® NH 2 -CH 2 COOHNH 4 2. Дією аміака та ціанової кислоти на альдегіди(реакція Штрекера). Ціановодень приєднується до аміду що утворюється спершу, утворений нітрил a -амінокислоти омилюють та отримують a -амінокислоту: CH 3 -C=O ---- +HN3 ---- -H2O -- ® CH 3 -CH= NH-- +HCN - ® CH 3 -CH-C N-- +HOH: [ H 2 ] -- -NH3 ® / / H NH 2 ® CH 3 -CH-COOH / NH 2 3. a - Амінокислоти також можна синтезувати з аміномалинового ефіра за наступною схемою: NO-CH(COOR) 2 CH 2 (COOR) 2 — R*ONO -- -R*OH ® -- +H 2 - [ Ni ] ® NH 2 -CH(COOR) 2 — C 6 H 5 OCL - -HCL ® HON=C(COOR) 2 C6H5CO-NH-CH(COOHR)2-- + RONa -- -ROH - ® [ C6H5CO-NH-C(COOR) 2 ] Na + -- R*I -- - NaI -- ® C 6 H 5 CONH-CR*(COOR) 2 — H+, HOH — C6H5COOH - ® NH-CR*(COOH) 2 --- -CO2 - ® NH 2 -CHR*-COOH 4. При гідролізі білків отримано близько 25 різноманітних амінокислот. Розділення такої суміші являє собою вкрай складну операцію.Проте звичайно одна або дві амінокислоти отримуються в більших кількостях і ці кислоти вдається виділити досить просто.

Останнім часом навчились так порушувати життєдіяльність деяких мікроорранізмів, що вони замість накопичення білка починають продукувати одну яку-небудь задану амінокислоту. Таким хляхом в промисловості отримують харчовий лізин. Із субстракта лізин виділяють з допомогою йоннообмінних смол. Шляхи отримання b -амінокислот. Найбільш важливими є наступні два способи отримання цих кислот: 1. Приєднання аміака до відповідних кислот. Аміак до олефінів без каталізаторів не приєднується. Приєднання тут проходить так як і інші реакції a , b -ненасичених кислот, ане заправилом Марковникова: CH2=CH-COOH -- +2NH 3 ® NH 2 -CH 2 -CH 2 -COONH 4 2 .Велика кількість амінокіслот була синтезована В.М.Родіоновим з малинової кислоти: CH 2 -CHO+CH 2 (COOH) 2 -- +NH 3 ® CH 3 -CH-NH 2 -CH 2 COOH+H 2 O+CO 2 Ця реакція схожа з реакцією отримання b -оксикислот з альдегидів.

Можливо, що проміжними продуктами тут є оксисполуки, проте механізм цієї реакції до кінця ще не з ’ ясовано. Шляхи отримання інших амінокислот. Амінокислоти з більш віддаленими одна від одної функціональними групами отримують дією аміака на галогенпохідні кислот, відновленням неповних нітрилів двохосновних кислот з допомогою бекмановского перегрупування наприклад: H 2 C CH 2 H 2 C CH 2

H 2 C C=O – H 2 N-OH - -HOH ® H 2 C C=N-OH-- [ H 2 SO 4 ] ®
H 2 C CH 2 H 2 C CH 2 циклогексанон циклогексаноноксим H 2 C CH 2 OH H 2 C CH 2 CO H 2 C С = N ® ¬ H 2 C NH
H 2 C CH 2 H 2 C CH 2 капролактам Капролактам при гідролізі утворює w - або e -амінокапронову кислоту, а при нітруванні з подальшим відновленнямлактам 2,6-диамінокапронову кислотую(лізин). Фізичні властивості . Амінокислоти-безбарвні кристалічні речовини з високими температурами плавлення, які мало відрізняються для цих кислот і тому не характерні. Плавлення супроводжується розкладом речовини. У воді амінокислоти є добрерозчинними. Водні розчини одноосновних амінокислот майже завжди мають майже нейтральну реакцію. Високі температури плавлення, відсутність в спектрі ліній, характерних для карбоксильної та аміно групи, та деякі інші властивості амінокислот пояснюються їх будовою. Амінокислоти являють собою внутрішні солі (біполярні іони): + NH 3 -CH 2 -CO-O - Такий іон в кислому середовищі поводить себе як катіон, так як пригнічується дисоціація карбоксильної групи; а в лужній - як аніон: + NH 3 -CH 2 -COOH ® ¬ +H OH- +NH 3 -CH 2 -COO ® ¬ HO - H + NH 2 -CH 2 -COOВ ізоелектричній точці, коли концентрація катіонів та аніонів рівні, конценотрація біполярного іона максимальна і рух його в електричному полі не відбувається.

Положення рівноваги залежить від pH середовища. Більшість природніх амінокислот оптичноактивні вналлідок наявності асемитричного атома карбону. В пироді розповсюджені кислоти Lряду. ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ . Подібно до інших сполук із змішаними функціональними групами амінокислоти проявляють властивості як кислот так і амінів. Проте в ланцюзі перетворень сильно впливає наявність двох груп. 1. Амінокислоти утворюють солі з лугами. Солі a -амінокислот з тяжкими металами можуть мати комплексний характер. Таку будову мають наприклад інтенсивно сині солі міді: CH 2 -NH 2 O CO Cu CO O NH 2 -CH 2 2 .Подібно до інших кислот амінокислоти утворюють складні ефіри, хлорангідриди, аміди і т. д. 3.Амінокислоти утворюють солі з неорганічними кислотами наприклад ( H 3 N + -CH 2 -COOH) - CL .Ці солі звичайно добре кристалізуються. 4.При дії азотистої кислоти амінокислоти утворюють оксикослоти: H 2 N-CH2COOH— HNO 2 ® N 2 +H 2 O+HOCH 2- COOH Ефіри амінокислот утворюють при цьому досить стійкі діазосполуки: CH 2 -CH 2 -COOC 2 H 5 — HNO 2 -- -2H2O ® N 2 CH-COOC 2 H 5 Діазооцтовий (етиловий) ефір має наступну будову: N N + - - CH-COOC 2 H 5 « - N=N + =CH-COOC 2 H 5 Він використовується при органічному синтезі. 5.Аміногрупа в амінокислотах легко ацілюється при дії ангідридів або галогенангідридів кислот: CH 2 NH 2 CH 2 -NH-COCH 3 / +(CH 3 CO)O 2 ® / +CH 3 COOH COOH COOH 6.При алкіруванні аміногрупи утворюються вторинні, третинні амінокислоти та зрештою чотирьохзамісні амонійні луги. Внутрішні солі таких лугів називають бетаінами. 7. В залежності від положення аміногрупи по відношенню до карбоксилу амінокислоти поводять себе порізному: 1) a -амінокислоти утворюють дикетопіперазини: CH 3 -CH-CO---OH CH 3 -HC-CO | H-NH+NH—H ® NH NH+2H 2 O | Н O—CO-CH-CH 3 OC-CH-CH 3 2) b - амінокислоти відщеплюють аміак і дають амонійну сіль ненасиченої кислоти.

Причиною такої реакції є рухливість водневих атомів в сусідстві з карбоксильною групою: CH 2 -CH-COOH І | ® CH 2 =CH-COOONH 4 NH 2 H 3) g - , d -амінокислоти уворюють при нагріванні внутрішні аміди -лактами: H 2 C CH 2 H 2 C CH 2

H 2 C CO -H2O ® H 2 C CO
HN---H OH NH Цим корис туються при визначенні будови амінокислот: визначають в якому положені знаходиться аміногрупа відносно карбоксильної. 8. В реакціях заміщення a -амінокислот, повязаних із зміною до асимме-тричного атома карбону, частопроходить вальденівське обертання.

Прикладом може бути взаємоперетворення dта lбромпропіонових кислот та dі lаланіна по наступній схемі: dбромпропіонова кислота--- NH 3 ® dАланін NOBr NOBr lАланін ¬ NH 3 - lБромпропіонова кислота Інверсія або збереження конфігурації під час реакції заміщення залежить від механізма по якому дана реакція проходить. 9. В сучасній хімії та біології амінокислот та білків важливу роль відіграє реакція зі зміною кольору(зміна забарвлення на синє). Комплексони.

Комплексонами називають групу a -амінокислот, що вміщують два або три залишки, звязаних з азотом. Найбільш простими з цих амінополікарбонових кислот є імінодиоцтова та нитрилтриоцтова кислоти: CH 2 -COOH CH 2 -COOH нітрилтриоцтоав H-N HOCO-CH 2 -N кислота CH 2 -COOH CH 2 -COON імінодиоцтова кислота & By Shestopal Ruslan 1998 ТАБЛИЦЯ. Lамінокислоти знайдені в білках

(CH 3 ) 2 CH-CH 2 -CH-COOH | NH 2 Leu
(CH 3 ) 2 CH-CH-COOH | NH 2 Val
CH 3 -CH-COOH | NH 2 Ala
H 2 N-CH 2 -COOH Gly
CH 3 -CH 2 -CH-CH-COOH | | CH 3 NH 2 Ile
-CH 2 -CH-COOH | NH 2 Phe
H 2 N-CO-CH 2 -CH-COOH | NH 2 Asn
H 2 NCOCH 2 CH 2 CH-COOH | NH 2 Gin
CH 2 -CH-COOH | NH NH 2 Trp
-COOH NH Pro
HO-CH 2 -CH-COOH | NH 2 Ser
CH 3 -CH-CH-COOH | | OH NH 2 Thr
HO- -CH 2 -CH-COOH | NH 2 Tyr
HO -COOH NH Opr
NH 2 | NS-CH 2 -CH-COOH Cys
NH 2 | S-CH 2 -CH-COOH | S-CH 2 -CH-COOH | NH 2 Cys-Cys
CH 3 -S-CH 2 -CH-COOH | NH 2 HOOC-CH 2 -CH-COOH | NH 2 Met
HOOC-CH 2 -CH 2 -CH-COOH | NH 2 Glu
H 2 N-CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH-COOH | NH 2 Lys
H2N-C-NH-CH2CH2CH2-CH-COOH || | NH NH 2 Arg
N -CH 2 -CH-COOH NH | NH 2 His
ЗВ ’ ЯЗКИ Амінокислоти здатні утворювати ряд хімічних звязків з різними реакційноздатними групами.

Пептидний звязок . Цей звязок утворюється в результаті виділення води при взаємодії аміногрупи однієї амінокислота з карбоксильною іншої. Сполука що утворилась внаслідок такої реакції називається дипептид. Іонний звязок. При схожому значенні pH іонізована аміногрупа може взаємодіяти з іонізованою карбоксильною .в результаті чого утворюється іонний звязок. У водному розчині іонні звязки значно слабкіші ковалентних; івони можуть розриватися при зміні pH середовища.

Дисульфідний звязок . Коли дві молекули цистеїна, їх сульфгідрильні (- SH ) групи, знаходяться поруч, вони окислюються утворюючи дисульфідний звязок.

Дисульфідні звязки можуть виникати при також між різними поліпептидними ланцюгами. Цей факт грає важливу роль в білковій структурі. Водневий звязок.

Електропозитивні водневі атоми, сполучені з азотом чи киснем в групах -OH або -NH , намагаються узагальнити електрони з наййближчими електронегативними атоиами кисню, наприклад з киснем в групі =СО. Утворений таким чином водневий звязок є слабим, але такі звязки виникають досить часто і сумарний вплив на на стабільність в молекулі значний( наприклад структура шовку). Біосинтез амінокислот - це процес утворення амінокислот в організмі. Він може здійснюватись кількома шляхами: прямим амінуванням ненасичених кислот, відновним амінуваням кетокислотпереамвнування амінокислот зкетокислотами, завдяки реакціям за місцем радикалів амінокислот(процеси ферментативного взаємоперетворення). В організмі людини здійснюється синтез лише замінних протеїногенних амінокислот, а в тканинах рослин синтезуються також незамінні амінокислоти.

Синтез замінних амінокислот в організмі може здійснюватися із метаболів циклу Кребса, проміжних продуктів розщеплення вуглеводів та з незамінних амінокис-лот. Серед метаболітів циклу Кребса джерилом утворення амвнокислот є оксалоацетат і 2-оксоглутарат. З оксалоацетату утворюється аспарагінова кислота, а з неї -аспарагін: Оксалоацетат+Глутамат ® Аспарагінова кислота+2-Оксоглутарат; Аспарагінова кислота+ NH 3 + АТФ ® Аспарагін+ H 3 PO 4 . Із 2-оксоглутарату утворюється глутамінова кислота, глутамін, пролін, оксипролін. З промвжних продуктів обміну вуглеводів джерилом утворення амінокислот є піруват, 3-фосфогліцерат і рибозо-5*-фосфат. Аланін з пірувату утворюється двома шляхами: переамінуванням і відновним амінуванням. Із 3-фосфогліцерату синтезується серин, а з серину -гліцин, з рибозо-5*-фосфату можливе утворення гістидину.

Важливим шляхом синтезу замінних амінокислот є процеси взаємоперетворень їх за місцем радикалів та синтез замінних амінокислот з незамінних: фенілаланін ® тирозин; метіонін ® серин; серин ® гліцин; орнітин ® аргінін; метіонін ® цистеїн.

Синтез незамінних амінокислот здійснюється в тканинах рослин і бактеріальних клітинах. В організмі людини цей процес не здійснюється, оскільки там не утворюються кетокислоти, які могли б бути використані для їх синтезу.

Синтез метіоніну та треоніну здійснюється з аспарагінової кислоти за участю АТФ та деяких ферментів - НАД-залежних дегідрогеназ, піридоксалевих, кобамідних, фоланових.

Процес синтезу амінокислот відбувається однаково до утворення гомосерину, а далі він проходить з використанням ферментів, специфічних для кожної амінокислоти.

Синтез лізину в бактеріальних клітинах здійснюється з пірувату та аспарагінової кислоти шляхом їх конденсації через циклічні проміжні продукти і діамінопімелінову кислоту. Фенілаланін і триптофан синтезуються з еритрозо-4*-фосфату і фосфоенолпірувату через шикімову, хоризмову та антранілову (триптофан) або префенову (фенілаланін) кислоти. Гістидин синтезується з АТФ, 5-фосфорибозил-1-пірофосфату і глутаміну під час багатоетапних перетворень. Валін, лейцин, ізолейцин синтезуються з пірувату внаслідок складних ферментативних перетворень, у результаті яких утворюється кетокислота з розгалуженим бічним радикалом; далі вона вступає в реакцію переамвнування з глутаміновою кислотою. ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА: 1. Ф.Ф.Боєчко, Л.О.Боєчко.

Основні Біохімічні поняття, визначення і терміни 2. А.А.Петров, Х.В. Бальян, А.Г. Трощенко. Органічна Хімія. 3. Н.Грін, У.Стаут, Д.Тейлор.

Подобные работы

Генетически модифицированные продукты. Отношение жителей г. Твери к генетически модифицированным продуктам

echo "Сторонники и ученые, разрабатывающие генетически модифицированную продукцию, считают ее чуть ли не панацеей спасения мира от голода и болезней. Противники обвиняют создателей генетически модифи

Класс паукообразные

echo "Многие виды пауков, сохранившиеся в балтийском янтаре, очень сходны с ныне живущими формами. Паукообразных известно около 35.000 видов. Эти членистоногие приспособлены к обитанию на суше. Для н

Класс ракообразные

echo "Водная среда — царство ракообразных, однако некоторые из них приспособились к жизни и на суше. Таковы общеизвестные мокрицы, некоторые тропические крабы и раки-отшельники. Морской планктон на

Тигр, Panthera tigris

echo "Туловище тигра можно назвать многопудовой грудой крепчайших, до совершенства натренированных мускулов. И при всем этом могуществе движения тигра плавны, мягки и грациозны. По лесу он передвигает

Тетерев

echo "Сокращение численности происходит в первую очередь из за беспорядочного вмешательства человека в окружающую среду. Большёй вред наносит внесение гербецидов и пестицидов, частые лесные пожары, а

Тайга

echo "Пальцы подвижны и широко раздвигаются, позволяя животным передвигаться по рыхлому снегу и топким болотам. Населяют лесотундру, тайгу и высокогорные районы некоторых горных систем (Саяны, Алтай)

Ятрышник пятнистый

echo "Молодые клубни ятрышника пятнистого используют для медицинских целей. Распространён ятрышник пятнистый почти по всей территории России. Растёт орхидея на влажных лугах и болотах, на опушках лес

Малощетинковые черви

echo "Строение малощетинковых в значительной степени определено почвенным образом жизни, благодаря чему организация червей упростилась. Головной отдел имеет простое строение, лишен органов чувств. П