Педагогика

Социология

Компьютерные сети

Историческая личность

Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Экономическая теория, политэкономия, макроэкономика

Музыка

Гражданское право

Криминалистика и криминология

Биология

Бухгалтерский учет

История

Правоохранительные органы

География, Экономическая география

Менеджмент (Теория управления и организации)

Психология, Общение, Человек

Философия

Литература, Лингвистика

Культурология

Политология, Политистория

Химия

Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство

Право

Конституционное (государственное) право зарубежных стран

Медицина

Финансовое право

Страховое право

Программирование, Базы данных

История государства и права зарубежных стран

История отечественного государства и права

Трудовое право

Технология

Математика

Уголовное право

Транспорт

Радиоэлектроника

Теория государства и права

Экономика и Финансы

Экономико-математическое моделирование

Международное право

Физкультура и Спорт

Компьютеры и периферийные устройства

Техника

Материаловедение

Программное обеспечение

Налоговое право

Маркетинг, товароведение, реклама

Охрана природы, Экология, Природопользование

Банковское дело и кредитование

Биржевое дело

Здоровье

Административное право

Сельское хозяйство

Геодезия, геология

Хозяйственное право

Физика

Международное частное право

История экономических учений

Экскурсии и туризм

Религия

Искусство

Экологическое право

Разное

Уголовное и уголовно-исполнительное право

Астрономия

Военная кафедра

Геодезия

Конституционное (государственное) право России

Таможенное право

Нероссийское законодательство

Ветеринария

Металлургия

Государственное регулирование, Таможня, Налоги

Гражданское процессуальное право

Архитектура

Геология

Уголовный процесс

Теория систем управления

Грунты Украины

Грунты Украины

Гумусові речовини і сполуки марганцю надають ґрунтам темного кольору ( чорного або сірого ), оксиди кремнію , солі кальцію -- світло-білого або ясно-ciporo . Оксиди заліза , залежно від концентрації їх , забарвлюють у жовтий , коричневий або бурий колір . Структура. Ґрунти поділяються на структурні і безструктурні . У безструктурному ґрунті окремі механічні елементи ( піщинки , пилуваті частинки ) перебувають у вільному стані й не зв'язані одна з одною. У структурному -- вони поєднані в агрегати різної величини і форми , які і надають ґрунту певної структури . Структура ґрунту , створюючи сприятливий водний і повітряний режими , є одним з вирішальних факторів його родючості . Найсприятливішою структурою є горіхувато-зерниста з агрегатами розміром від 10 до 0,25 мм.

Будова ґрунту -- щільність і пористість , які зумовлюють його водопроникність і аерацію . Механічний склад ґрунту -- це співвідношення в ґрунті часток різної величини . Залежно від вмісту глини і піску ґрунти поділяються на такі групи : легкі , середні суглинисті , важкі глинисті . Кращим ґрунтом щодо механічного складу є легкоі середньо-суглинисті , які мають найсприятливіший водний , повітряний і поживний режим.

Визначити механічний склад ґрунту нескладно самому вихователю . Для цього грунт скачують у ковбаску . Якщо він не формується -- це піщаний , якщо формується і розсипається -- суглинистий , якщо не розсипається -- глинистий . Включення -- це елементи , які містяться в ґрунті не з причин ґрунтоутворення : уламки твердих гірських порід , залишки будівельного сміття тощо . Родючість ґрунту -- це здатність забезпечувати рослини вологою , повітрям і поживними речовинами під час вегетації . Родючість значною мірою визначається кількістю і якістю гумусу (перегною). Утворення гумусу здійснюється під впливом мікроорганізмів з рослинних і тваринних решток . До складу ґрунтів входить 45 різних елементів , але найпоширенішими є вуглець , кисень , водень , азот, кремній , алюміній , залізо , кальцій , натрій , сірка , фосфор, титан і марганець . Найчастіше рослини зазнають нестачі азоту, фосфору, калію . Значна частина мінеральних речовин міститься в ґрунті у формі мінеральних сполук . Більшість поживних речовин засвоюються рослинами з ґрунтового розчину , який утворюється водою, що , проникаючи у грунт, вилучає з нього розчинні речовини . Зональне розміщення ґрунтотворних факторів , насамперед клімату і рослинності , зумовлює і зональність ґрунтів , яка полягає в тому, що кожній географічній зоні відповідають властиві їм зональні типи ґрунтів . У зоні Полісся переважають дерново-підзолисті ґрунти . Тут випадає значна кількість атмосферних опадів , які більш-менш рівномірно розподіляються за порами року, не дуже високі літні температури , тому й невелике випаровування . Дерново-підзолисті ґрунти під лісовою рослинністю весь час вологі і систематично промиваються атмосферними опадами , внаслідок чого з активного шару ґрунту в нижні горизонти вимиваються поживні речовини . Шар гумусу в підзолистих ґрунтах дуже малий (10--20 см). Органічні рештки перегнивають повільно , тому тут виникає кисле середовище . Основний фонд орних земель на Поліссі становлять дерново-середньопідзолисті супіщані ґрунти , поширені на підвищених терасах , вододілах . Основна перевага цих ґрунтів полягає в тому, що вони порівняно добре утримують вологу у верхніх горизонтах, містять більше гумусу. На них добре ростуть картопля , гречка, озима пшениця , озиме жито, кукурудза , льон , цукрові буряки . На болотах і торфовищах розвинулись болотяні і торфові ґрунти , а по берегах річок -- піщані . Ґрунти Полісся потребують поліпшення : підвищення вологоємності , збагачення на поживні елементи і ліквідації кислотності Обробляється в середньому 37 % усієї земельної площі . У лісостеповій зоні найбільш поширені сірі лісові ґрунти і чорноземи . В західній частині Лісостепу переважають сірі лісові ґрунти ( світло - сірі , сірі і темно - сірі ). Сірі лісові ґрунти сформувалися піл деревною рослинністю листяних лісів на лесових породах. Лівобережна частина Лісостепу , що лежить на схід від системи дніпровських терас , вкрита типовими чорноземами . Основною грунтоутворюючою породою, на якій сформувалися чорноземи , є ліс . На ньому при обмеженій кількості опадів , степовій рослинності утворилися чорноземні ґрунти південної і середньої частини України . Чорноземи -- найродючіші ґрунти в світі . Вони містять до 7 % гумусу і мають грудкувату будову . Найбільшою особливістю цих ґрунтів є велика глибина гумусового горизонту -- до 120--150 см і більше . Лісостеп -- дуже важлива зона бурякосіяння в нашій країні . Важливими культурами Лісостепу є також озима пшениця , ячмінь , кукурудза , горох. На орні землі тут припадає 67 % земельної площі . Степова зона за характером ґрунтового покриву поділяється на дві підзони -- північну і південну . Північна частина вкрита звичайними чорноземами , які мають високу родючість ( вміст гумусу 5,2--7,2 %), та південними чорноземами , які відрізняються меншою глибиною гумусового горизонту (40--60 см) і кількістю гумусу у верхньому шарі (3,5--4,5 %). Південна степова підзона , до якої входить Причорноморська низовина і Північна частина Кримського півострова , вкрита південними чорноземами та темно-каштановими та солонцюватими ґрунтами . Каштанові ґрунти сформувалися на крайньому півдні України , де опадів недостатньо , температура висока , органічних решток потрапляє в землю мало, вміст перегною зменшується до 2,8 %. Солончаки, яких найбільше на півдні країни , потребують глибокого промивання і внесення добрив.

Основна причина неродючості солончаків -- нестача вологи . У заплавах річок усіх зон поширені лучні ґрунти . Степова зона відзначається найбільшою кількістю оброблюваних земель -- 75%. Найважливішою сільськогосподарською культурою степу е озима пшениця , на значних площах висівається соняшник , у приміських господарствах -- овочеві культури і картопля . Вирощується кукурудза на зерно і силос.

Подобные работы

Шпаргалка по экономике и экономической географии Кабардино-Балкарской Республики

echo "Вместе с тем этнич . структура опр-ся относительной «молодостью» пребывания этих народов в составе России, хар-ром и особ-тями военной и послед. экон . колонизацией территории в 19 в., а также с

Германия

echo "Экономико-географическая характеристика Германии». Работа по географии выполнена учащимся 10Б класса Харьковской общеобразовательной школы №130 I - III ступеней Харьковского городского совета Ха

Процесс рекреационного районообразования

echo "Сохраняется преемственность в освоении территорий, но меняется техническая основа освоения, развивается транспорт. Наиболее фундаментальной причиной районообразования является процесс освоения

Грунты Украины

echo "Гумусові речовини і сполуки марганцю надають ґрунтам темного кольору ( чорного або сірого ), оксиди кремнію , солі кальцію -- світло-білого або ясно-ciporo . Оксиди заліза , залежно від концентр

Экономика и экономическая география КБР

echo "Вместе с тем этнич . структура опр-ся относительной «молодостью» пребывания этих народов в составе России, хар-ром и особ-тями военной и послед. экон . колонизацией территории в 19 в., а также с

Экономика Японии

echo "Содержание TOC o '1-3' h z u Введение .. PAGEREF _Toc173229949 h 3 Общая характеристика государства .. PAGEREF _Toc173229950 h 4 Физико-географическое положение, климат, природа .. PAGEREF _Toc1

Политико-географическая характеристика Соединенных Мексиканских штатов

echo "Актуальность данной темы и выбор для рассмотрения именно Мексики объясняется тем, что Мексика занимает особое место на карте американского континента. Целью курсовой работы является комплексная

Государство Мьянма

echo "Столица страны - город Янгон (Yangon), ранее называвшийся Рангун (Rangoon). Главная географическая особенность Мьянмы - река Иравади, которая пересекает Мьянму с севера на юг. Общая длина реки -